ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 33 ผลลัพธ์

#ชื่อศูนย์เพื่อนใจที่ตั้งปีที่ก่อตั้ง
 
1ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านเห็ดไคหมู่ 5 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2553
2ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองแสงบ้านหนองแสง หมู่ 6 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2553
3ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)บ้านเขวาไร่ หมู่ 1 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2553
4ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอคุยปอบ้านป่าปอ ม.9 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2560
5ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านปอพานบ้านปอพาน หมู่ที่ 1 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม2560
6ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUNBER ONE บ้านสำโรงใหม่บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2560
7ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUNBER ONE บ้านหนองม่วง หมู่10 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2560
8บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
9บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
10บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
11บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
12บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
13ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านโพนงามบ้านโพนงาม ม.12 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2561
14ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE P.P.K.Clubโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2561
15ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านดงมันโรงเรียนบ้านดงมัน2562
16ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านดอนน้อยบ้านดอนน้อย ม.5 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2562
17ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE รร.หนองโพธิ์วิทยาคมม.1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2562
18ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหัวหมูหมู่ 14 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 441102562
19ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารหมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 441102562
20ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านโพธิ์เงิน ม.10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2563
21โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์2563
22ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ม.12 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2565
23ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคามม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2565
24ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านห้วยทรายม.6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2565
25ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โรงเรียนกระบากวิทยาคาร ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
26ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านผักแว่นโรงเรียนบ้านผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
27ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านส้มกบ โรงเรียนบ้านส้มกบ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
28ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนบ้านสระบากโรงเรียนบ้านสระบาก2565
29ศูนย์เพื่อนใจ รพ.สต.บ้านดอนหลี่90 ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาวารคาม2565
30ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วบ้านหนองบัวแก้ว ม.5 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2565
31ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องบ้านหนองบัวคู ม.8 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2565
32ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2565
33ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันบ้านแท่นศาลาประชาคมบ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2565