สู่เป้าหมาย ระดับยอดเพชร
(เป้าหมาย ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดมหาสารคาม)

.....

รายละเอียด ตามที่ จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE เพื่อใช้แสดงสัญลักษณ์ความเป็น จังหวัดTO BE NUMBER ONE โดยให้สมัครและส่งผลงาน ผ่านline OA ในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาคัดเลือก แบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สัญลักษณ์จังหวัด TO BE NUMBER ONE แล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดฯ รางวัลชนะเลิศ นางสาวกมลชนก แก้วก่า , รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล โต๊ะทอง,รองชนะเลิศอันดับ 2นายคณิตศร สิงห์เส
ข้อมูลสรุปภาพรวมระดับจังหวัด

เอกสารดาวน์โหลด

เกณฑ์คะแนนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 .....

เกณฑ์อำเภอ TO BE NUMBER ONE 65(สสจ.).pdf
สมาชิก TO BE NUMBER ONE แยกโรงเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียน แยกรายอำเภอ
ชมรม @TO BE NUMBER ONE
ศูนย์เพื่อนใจ @TO BE NUMBER ONE
IDOL @TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE @TO BE NUMBER ONE
CAMP
อำเภอ ทูบี
ยอดสั่งเสื่้อ