รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297071.9515
4402อ.แกดำ4,8063346.9496
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571090.5545
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0753341.9561
4407อ.นาเชือก9,4791,84719.4852
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30629.8365
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566611.9677
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97518,580 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 201 ถึง 220 จาก 492 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ14
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12
4406อ.บรบือ1044410350บ้านวังไฮวังทอง10
4406อ.บรบือ1044410342บ้านโนนสวรรค์8
4406อ.บรบือ1044410315บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)6
4406อ.บรบือ1044410331บ้านสองห้องฮ่องน้อย5
4406อ.บรบือ1044410312บ้านหนองสิม5
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410356บ้านโนนแดงมะขามหวาน3
4406อ.บรบือ1044410340บ้านห้วยทราย3
4406อ.บรบือ1044410359บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า3
4406อ.บรบือ1044410309บ้านโคกกลาง3
4406อ.บรบือ1244060015กศน.ตำบลวังใหม่3
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)2
4406อ.บรบือ1044410337บ้านโนนราษีฝางวิทยา2
4406อ.บรบือ1044410610โนนราษีวิทยา2
4406อ.บรบือ1244060008กศน.ตำบลโนนแดง1
4406อ.บรบือ3044606403ศพด.วัดบ้านฝาง1